Wellcome to my world!

[Artist / Minh Họa Đam Mỹ Gia] Cửu Nguyệt Tử (九月紫)


Cửu Nguyệt Tử (九月紫)

Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫)

Họa Loạn – Tân Sinh (禍亂 – 新生) | Tác Giả : Duật Dương (聿暘) | Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫) |

Linh Huyễn Quốc Độ hệ liệt 4 Khúc Kỳ Ốc (靈幻國度系列 4 曲奇屋) | Tác Giả : Lâm Tử Tự (林紫緒) | Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫) |

Lương Thượng Mỹ Nhân (梁上美人) | Tác Giả : Vân Điểu (芸鸟) | Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫) |

Ly Tranh (離錚) | Tác Giả : Tiểu Huyền (筱懸) | Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫) |

Tẩu Thác Lộ (走錯路) | Tác Giả : Hạ Diễm Nhi (夏灩兒) | Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫) |

Học Viện Vật Ngữ hệ liệt () | Tác Giả : Lâm Trách Lưu () | Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫) |

Lương Chúc hệ liệt (梁祝系列) | Tác Giả : Trần Dạ (塵夜) | Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫) |

Lương Chúc hệ liệt 1 Thủ Linh (梁祝系列 1 守靈)

Lương Chúc hệ liệt 2 Dưỡng Tiểu Quỷ (梁祝系列 2 養小鬼)

Lương Chúc hệ liệt 3 S Thị Liên Hoàn Sát Nhân Sự Kiện (梁祝系列 3 S 市連環殺人事件)

Lương Chúc hệ liệt 4 Điểm Đăng Nhân (梁祝系列 4 點燈人)

Lương Chúc hệ liệt 5 Đào Hoa Nguyên (梁祝系列 5 桃花源)

Tinh Hỏa Chi Lung hệ liệt (星火之籠) | Tác Giả : Cửu Dạ (久夜) | Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫) |
Tinh Hỏa Chi Lung 1 Chung Yên (星火之笼 1 终焉)
Tinh Hỏa Chi Lung 2 Quỹ Tích (星火之籠 2 軌迹)
Tinh Hỏa Chi Lung 3 Thâm Uyên (星火之籠 3 深淵)

Tinh Vân Vật Ngữ (星雲物語) | Tác Giả : Thiểm Linh (閃靈) | Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫) |

Tinh Vân Vật Ngữ 1 Kích Nhiên Ba, Hoàng Gia Giáo Viên Tái (星雲物語 1 激燃吧, 皇家校園賽)

Tinh Vân Vật Ngữ 2 Hoàng Cung VS Quân Giáo (星雲物語 2 皇宮 VS 軍校)

Tinh Vân Vật Ngữ 3 Lãng Mạn Tinh Không (星雲物語 3 浪漫星空)

Tinh Vân Vật Ngữ 4 Biệt Liễu, Hoàng Thái Tử Điện Hạ (星雲物語 4 別了,皇太子殿下)

Tinh Vân Vật Ngữ 5 Nam Nô Tinh Đích Bí Mật (星雲物語 5 南蘇星的祕密)

Tinh Vân Vật Ngữ 6 Kinh Thiên Đại Đào Vong (星雲物語 6 驚天大逃亡)

Tinh Vân Vật Ngữ 7 Ám Hắc U Cấm (星雲物語 7暗黑幽禁)

Tinh Vân Vật Ngữ 8 Thân Thế Chi Bí (星雲物語 8 身世之祕)
Tinh Vân Vật Ngữ 9 Tối Hậu Thông Điệp (星雲物語 9 最後通牒)
Tinh Vân Vật Ngữ 10 Tinh Qung Xán Lạn (星雲物語 10 星光燦爛)

Truyền Thuyết Chi Ngoại (傳說之外) | Tác Giả : Thảo Tử Tín (草子信) | Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫) |
Truyền Thuyết Chi Ngoại 1 Do Ma Vương Khai Thủy (傳說之外 1由魔王開始)
Truyền Thuyết Chi Ngoại  2 Ẩn Tàng Đích Hoang Ngôn (傳說之外 02 隱藏的謊言)

PS : Ấn vào tranh để mở kích cỡ gốc 1024 x 768 | Vẫn đang update … |

18 responses

 1. Cửu Nguyệt Tử (九月紫)

  Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫)

  Họa Loạn – Tân Sinh (禍亂 – 新生) | Tác Giả : Duật Dương (聿暘) | Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫) |

  Linh Huyễn Quốc Độ hệ liệt 4 Khúc Kỳ Ốc (靈幻國度系列 4 曲奇屋) | Tác Giả : Lâm Tử Tự (林紫緒) | Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫) |

  Lương Thượng Mỹ Nhân (梁上美人) | Tác Giả : Vân Điểu (芸鸟) | Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫) |

  Ly Tranh (離錚) | Tác Giả : Tiểu Huyền (筱懸) | Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫) |

  Tẩu Thác Lộ (走錯路) | Tác Giả : Hạ Diễm Nhi (夏灩兒) | Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫) |

  Học Viện Vật Ngữ hệ liệt () | Tác Giả : Lâm Trách Lưu () | Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫) |

  Lương Chúc hệ liệt (梁祝系列) | Tác Giả : Trần Dạ (塵夜) | Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫) |

  Lương Chúc hệ liệt 1 Thủ Linh (梁祝系列 1 守靈)

  Lương Chúc hệ liệt 2 Dưỡng Tiểu Quỷ (梁祝系列 2 養小鬼)

  Lương Chúc hệ liệt 3 S Thị Liên Hoàn Sát Nhân Sự Kiện (梁祝系列 3 S 市連環殺人事件)

  Lương Chúc hệ liệt 4 Điểm Đăng Nhân (梁祝系列 4 點燈人)

  Lương Chúc hệ liệt 5 Đào Hoa Nguyên (梁祝系列 5 桃花源)

  Tinh Hỏa Chi Lung hệ liệt (星火之籠) | Tác Giả : Cửu Dạ (久夜) | Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫) |
  Tinh Hỏa Chi Lung 1 Chung Yên (星火之笼 1 终焉)
  Tinh Hỏa Chi Lung 2 Quỹ Tích (星火之籠 2 軌迹)
  Tinh Hỏa Chi Lung 3 Thâm Uyên (星火之籠 3 深淵)

  Tinh Vân Vật Ngữ (星雲物語) | Tác Giả : Thiểm Linh (閃靈) | Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫) |

  Tinh Vân Vật Ngữ 1 Kích Nhiên Ba, Hoàng Gia Giáo Viên Tái (星雲物語 1 激燃吧, 皇家校園賽)

  Tinh Vân Vật Ngữ 2 Hoàng Cung VS Quân Giáo (星雲物語 2 皇宮 VS 軍校)

  Tinh Vân Vật Ngữ 3 Lãng Mạn Tinh Không (星雲物語 3 浪漫星空)

  Tinh Vân Vật Ngữ 4 Biệt Liễu, Hoàng Thái Tử Điện Hạ (星雲物語 4 別了,皇太子殿下)

  Tinh Vân Vật Ngữ 5 Nam Nô Tinh Đích Bí Mật (星雲物語 5 南蘇星的祕密)

  Tinh Vân Vật Ngữ 6 Kinh Thiên Đại Đào Vong (星雲物語 6 驚天大逃亡)

  Tinh Vân Vật Ngữ 7 Ám Hắc U Cấm (星雲物語 7暗黑幽禁)

  Tinh Vân Vật Ngữ 8 Thân Thế Chi Bí (星雲物語 8 身世之祕)
  Tinh Vân Vật Ngữ 9 Tối Hậu Thông Điệp (星雲物語 9 最後通牒)
  Tinh Vân Vật Ngữ 10 Tinh Qung Xán Lạn (星雲物語 10 星光燦爛)

  Truyền Thuyết Chi Ngoại (傳說之外) | Tác Giả : Thảo Tử Tín (草子信) | Minh Họa : Cửu Nguyệt Tử (九月紫) |
  Truyền Thuyết Chi Ngoại 1 Do Ma Vương Khai Thủy (傳說之外 1由魔王開始)
  Truyền Thuyết Chi Ngoại 2 Ẩn Tàng Đích Hoang Ngôn (傳說之外 02 隱藏的謊言)

  Tháng Sáu 11, 2012 lúc 5:33 chiều

 2. Tẩu Thác nhìn mê quá aaaaaaaaaaaa

  Tháng Sáu 12, 2012 lúc 11:38 sáng

 3. toàn bộ đều là manga sao nàng???

  Tháng Sáu 12, 2012 lúc 3:30 chiều

  • ko, tất cả đều là cover tức tranh minh họa làm bìa cho đam mỹ chứ ko phải là manhua . Trong một số quyển tiểu thuyết xuất bản cũng có thể kèm theo 3-7 trang manhua minh họa, có thể cùng người vẽ cover, cũng có thể là người khác vẽ … tùy thuộc vào nhà xuất bản.

   Tháng Sáu 12, 2012 lúc 10:49 chiều

 4. Ruan Dong Ye

  ohm e rất thích hình cuối ss a~ =3

  Tháng Sáu 13, 2012 lúc 11:36 chiều

 5. trời, cái Học Viện Vật Ngữ Hệ Liệt là truyện ma à, trông hay thế, lại làm ta nổi máu thích truyện ma rồi

  Tháng Sáu 28, 2012 lúc 2:11 chiều

 6. Pingback: đang theo dõi… « ♣ 狐狸 Nekowataru ♥ Blog ♣

 7. cái Hoa Loạn Tân Sinh ko biết có bản txt chưa nhỉ, ta đi mò mới thấy bán tr xuất bản thôi T_T nhìn cái hình mê quá

  Tháng Chín 22, 2012 lúc 1:43 chiều

 8. love2d

  mình coopy hình minh họa khúc kì ốc được không? mình đang edit bộ đó

  Tháng Mười 29, 2012 lúc 8:25 chiều

 9. love2d

  Da lang ai cat non dau hu cua Lang Bao Tu

  Tháng Mười Một 3, 2012 lúc 12:11 sáng

 10. bạn có link down TXT của Họa Loạn – Tân Sinh không, nếu được thì cho mình nhé, cám ơn ^^

  Tháng Tư 25, 2013 lúc 3:52 chiều

 11. han

  Rất ngại vì lần đầu vao đa hoi xin nhưng nang co link họa loan _ tân sinh khong nang cho ta xin voi

  Tháng Ba 19, 2015 lúc 10:05 chiều

 12. bạn ơi, truyền thuyết chi ngoại là đam mỹ? hay là truyện bình thường vậy bạn?

  Tháng Mười Một 29, 2015 lúc 12:07 sáng

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s